นายพิพัฒน์ ทุมรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
นางบุญริน พรหมพฤกษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
น.ส.ปิยาพัชร กาละกาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
นางสาวกฤษติพร คำสงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549