การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม
          การคมนาคมติดต่อระหว่าง ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4013 (นครศรีฯ - ปากพนัง) ผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลและสำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 41 สาย

การโทรคมนาคม ติดต่อสื่อสาร
          • ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง
          • การให้บริการทางโทรศัพท์ จำนวน - เลขหมาย
          • โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 12 เลขหมาย
          • หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
          • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

การประปา
          • จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,283 ครัวเรือน
          • น้ำประปาที่ผลิต 2,566 ลบ.ม. / วัน
          • น้ำประปาที่ใช้ 2,566 ลบ.ม. / วัน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
          • ลำน้ำ , ลำห้วย , ลำคลอง จำนวน 5 สาย ได้แก่
                    1. ไม้เสียบ
                    2. หัวตรุด
                    3. บางพุทรา
                    4. บางกระบือ
                    5. บางเชี่ยว
          • บึงหนองและอื่น จำนวน 5 แห่ง
   
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549