สภาพทางสังคม
  การศึกษา
สถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จำนวน 4 แห่ง
          • โรงเรียนวัดโพธาราม หมู่ที่ 1
          • โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1
          • โรงเรียนบ้านบางหลวง หมู่ที่ 3
          • โรงเรียนบ้านบางกระบือ หมู่ที่ 6

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          • วัดราษฏร์เจริญ
          • วัดโพธาราม
          • สำนักสงฆ์บ้านบางหลวง
          • สำนักสงฆ์บ้านบางกระบือ
 
  สาธารณสุข
          • สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
          • จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 4 คน
          • อาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส. และ อสม.) จำนวน 75 คน
          • อัตราส้วมซึม 98 %
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549