ด้านเศรษฐกิจ
  เกษตรกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ มีพื้นที่ราบเกษตรทั้งสิ้น 14,828 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 571 ครอบครัว มูลค่าผลิตทางการเกษตร 3,000 บาท
 
สภาพครอบครัวพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแยกได้
   
ลำดับที่
พืชเศรษฐกิจ
พื้นที่ปลูก(ไร่ )
จำนวนครัวเรือนที่ทำ
ผลผลิตเฉลี่ย(ไร่)

1

ทำนา
10,764
755
580
  - นาปรัง
1,270
91
550
   - นาปี
9,494
571
350
2
ทำสวน
-
1
-
3
ทำไร่
2,864
380
-
4
เกษตรแบบผสมผสาน
1,606
190
-
 
การปศุสัตว์/ข้อมูลจำนวนสัตว์
   
สัตว์ที่เลี้ยง
ครัวเรือน
จำนวนตัว

โค

127
538
สุกร
10
278
เป็ด
23
711
ไก่
202
9,158
 
ข้อมูลการประมง
   
การประมงน้ำ /เค็ม
จำนวนครัวเรือน
รายได้เฉลี่ย/คน
กุ้ง,ปลา
98
6,000
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          • สถานบริการน้ำมัน 17 แห่ง
          • ตลาดสด / ตลาดนัด 2 แห่ง
          • ร้านค้าทั่วไป 49 แห่ง
          • โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
          • โรงสี 4 แห่ง
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549