สภาพทั่วไป
  ลักษณะและที่ตั้ง
        ตำบลท่าไร่ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็น นิติบุคคล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
        ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         อ่าวปากพนัง
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         บางส่วนของตำบลบางจาก , ท่าเรือ , ปากนคร , อำเภอเมือง
        ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

ลักษณะ ภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เป็นพื้นที่ราบเอียงไปทางทิศ ตะวันออกสู่อ่าวปากพนัง (อ่าวไทย) มีคลองธรรมชาติหลายสายผ่านในตำบลได้แก่ คลองปากนคร (หัวตรุด) ผ่านทางตอนเหนือของตำบล คลองไม้เสียบผ่านทางตะวันตกของตำบล , คลองบางใหญ่(บ้านบางพุทรา)ผ่านทางตอนล่างของตำบล , คลองบางควายผ่านทางตอนกลางของตำบล และมีเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน ฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.58 องศาเซลเซียส แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู
        - ฤดูร้อนระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล
        - ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม
   
   
   
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549