ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
570
24 ต.ค. 2556
72 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
576
24 ต.ค. 2556
73 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
16 ต.ค. 2556
74 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
596
19 ก.พ. 2556
75 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
19 ก.พ. 2556
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
30 ม.ค. 2556
77 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
15 ม.ค. 2556
78 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
583
30 ธ.ค. 2553
79 ช่องทางในการขอรับข้อมูลข่าวสาร
695
29 ธ.ค. 2552
80 เอกสารให้คำแนะนำการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 40 หน้าที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
25 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9