ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ข่าวสารทางราชการ
490
23 พ.ค. 2557
62 รู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
21 พ.ค. 2557
63 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
07 พ.ค. 2557
64 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
526
13 ม.ค. 2557
65 แจ้งผลการอนุมัติผ่าน SMS ดาวน์โหลดเอกสาร
501
07 ม.ค. 2557
66 กำหนดค่าภาคหลวงของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม (น้ำยางพารา) ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดนครสรีธรรมราช
565
12 พ.ย. 2556
67 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
24 ต.ค. 2556
68 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
501
24 ต.ค. 2556
69 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
511
24 ต.ค. 2556
70 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
16 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9