ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
08 พ.ย. 2560
32 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
10 ต.ค. 2560
33 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
29 ก.ย. 2560
34 การปฏิบัติภายใต้การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
485
08 ก.ย. 2560
35 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
477
08 พ.ย. 2559
36 เชิญประชุมประชาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
09 ก.พ. 2559
37 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
05 ก.พ. 2559
38 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
498
26 ม.ค. 2559
39 การปิดป้ายแสดงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
496
26 ม.ค. 2559
40 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
504
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9