ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พ้นจากตำแหน่ง (ลาออก) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.56 ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 กำหนดให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน บัดนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 543 คน